Kasutustingimused

Sisenedes sellele Zenler.com-is hostitud veebilehele, nõustute järgima neid veebilehe nõudeid ja tingimusi, kõiki kohaldatavaid seadusi ja määrusi ning nõustute, et vastutate kõigi kehtivate kohalike seaduste järgimise eest. Kui te ei nõustu nende tingimustega, on teil keelatud seda veebilehte kasutada või sellele juurde pääseda. Sellel veebilehel olevad materjalid on kaitstud kehtivate autoriõiguste ja kaubamärkide seadustega.

Tingimused

Ettevõtte veebilehel olevad materjalid on kasutamiseks ainult isiklikuks, mitteäriliseks ajutiseks vaatamiseks. See on litsentsi andmine, mitte omandiõiguse üleandmine ja selle litsentsi alusel ei tohi te:

  • a) muuta või kopeerida materjale.
  • b) kasutada materjale mis tahes kaubanduslikul eesmärgil või mis tahes avalikul väljapanekul (kaubanduslikul või mitteärilisel).
  • c)  proovida ettevõtte veebilehel sisalduvat tarkvara dekompileerida või ümber töötada.
  • d) eemaldada materjalidelt kõik autoriõigused või muud varalised tunnused. 
  • e) üle kanda materjale teisele isikule või neid mis tahes muus serveris peegeldada.

See litsents lõpeb automaatselt, kui rikute mõnda neist piirangutest, ja ettevõte võib selle igal ajal lõpetada. Nende materjalide vaatamise lõpetamisel või selle litsentsi lõppemisel peate hävitama kõik teie valduses olevad kopeeritud / allalaaditud materjalid elektroonilises või trükitud kujul.

Kohustustest loobumine

Ettevõtte veebilehel olevad materjalid on esitatud "nagu on". Ettevõte ei anna otseseid ega kaudseid garantiisid ning loobub ja tühistab käesolevaga kõik muud garantiid, sealhulgas ilma piiranguteta kaudsed garantiid või tingimused kaubeldavuse, konkreetse eesmärgi jaoks sobivuse või intellektuaalomandi rikkumise või muude õiguste rikkumiste kohta. Lisaks ei garanteeri Ettevõte ega esita mingeid kinnitusi materjalide täpsuse, tõenäoliste tulemuste või usaldusväärsuse kohta oma Interneti-veebilehel või muul viisil selliste materjalide või mis tahes veebilehtedega, mis on selle veebilehega seotud.

Piirangud

Ettevõte ega selle tarnijad ei vastuta ühelgi juhul kahjude eest (sealhulgas, ilma piiranguteta, andmete või kasumi kaotamise või äritegevuse katkemise tõttu tekkinud kahju eest), mis tuleneb materjalide kasutamisest või võimetusest kasutada materjale ettevõtte veebilehel, isegi kui ettevõtet või ettevõtte volitatud esindajat on sellise kahju võimalikkusest suuliselt või kirjalikult teavitatud.

Muudatused ja vead

Ettevõtte veebilehel ilmuvad materjalid võivad sisaldada tehnilisi, trükivigu või fotovigu. Ettevõte ei garanteeri, et mõni tema veebilehel olev materjal on täpne, täielik või ajakohane. Ettevõte võib oma veebilehel olevaid materjale igal ajal ette teatamata muuta. Ettevõte ei võta siiski mingit kohustust materjalide värskendamiseks.

Lingid

 Ettevõte ei ole üle vaadanud kõiki oma veebilehega lingitud veebilehti ega vastuta selliselt lingitud veebilehe sisu eest. Mis tahes lingi lisamine ei tähenda, et ettevõte seda veebilehte kinnitaks. Selliste lingitud veebilehtede kasutamine on kasutaja enda vastutusel.

Veebilehe kasutustingimuste muudatused

Ettevõte jätab endale õiguse muuta veebilehe kasutustingimusi ühepoolselt. Kasutustingimused on veebilehel kõige uuemas versioonis saadaval.  

Kohaldatav seadus

Ettevõtte veebilehega seotud tegevused on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Copyright @ Infra Jooga Online. All rights reserved

Infra Jooga Online - Powered By Zenler